Tuesday, February 3, 2009

EO takes over Chidambaram temple as per HC Order

If you have any font problem, kindly download the font at: http://www.dinamani.com/fonts/tmnews

£RmTWm SPWô_o BXVjûR AWÑ ¨oY¡dL AàU§: EVo ¿§Uu\m ¾ol×

Tuesday February 3 2009 02:07 IST

ùNuû], ©l.2: £RmTWm SPWô_o BXVjûR ¨oY¡dL, ùNVp A§Lô¬ûV ¨VªjR RªZL AW£u EjRWÜ ùNpÛm Guß ùNuû] EVo ¿§Uu\m §eLs¡ZûU ¾olT°jRÕ.

£RmTWm SPWô_o BXVjÕdÏ LPkR 31.07.87-m úR§ ùNVp A§Lô¬ûV ¨VªjÕ CkÕ NUVm Utßm A\¨ûXVjÕû\ EjRWÜ ©\l©jRÕ.

CûR G§ojÕ ùTôÕ ¾h£RoLs RWl©p ùNuû] EVo ¿§Uu\j§p YZdÏj ùRôPWlThPÕ.

Uà®u ®YWm: "CkR úLô«ûX TX èt\ôiÓL[ôL GeLs êRôûRVoLs ¨oY¡jÕ YÚ¡u\]o. AWÑ EjRWÜ UR ùRôPoTô] ®YLôWeL°p RûX«ÓYRôÏm. CÕ AW£Vp NhPjûR ÁßYÕ BÏm. G]úY, CkR EjRWûY WjÕ ùNnV úYiÓm' Guß A§p úLôWlThPÕ.

"úLô«ûX ¨oY¡dÏm ùTôÕ ¾h£RoLs TpúYß Øû\úLÓL°p DÓThPRôúXúV úLô«ÛdÏ ùNVp A§Lô¬ ¨VU]m ùNnVlThPôo' Guß AWÑj RWl©p YôRôPlThPÕ.

CkR YZd¡p £Y]¥Vôo BßØLNôª Ruû]Ùm úNojÕdùLôs[d úLô¬Ùm, AWÑ EjRWÜdÏ EVo ¿§Uu\m ®§jR CûPdLôXj RûPûV ¿dLd úLô¬Ùm Uà RôdLp ùNnRôo.

¿§T§ Bo. TôàU§ Øu²ûX«p CkR YZdÏ ®NôWûQ SûPùTt\Õ.

®NôWûQdÏl ©\Ï ¿§T§ A°jR ¾ol×:

úLô«ûX ¨oY¡dÏm E¬ûU GuTÕ URj§u JÚ TϧúVô, UR YZdLúUô ApX. úLô«p ¨oYôLjûRd LhÓlTÓjÕm A§LôWm AWÑdÏ Es[Õ. G]úY, CkR YZd¡p URm ùRôPoTô] NhPj§u T¥ ùTôÕ¾h£RoLs TôÕLôl× úLôW Ø¥VôÕ.

úLô«p ¨oYôLj§p Øû\úLÓLs SûPùTt\ôp, AkR úLô«ÛdÏ ùNVp A§Lô¬ûV ¨VªdL CkÕ NUVm Utßm A\¨ûXVjÕû\ BûQVÚdÏ A§LôWm Es[Õ. úLô«#p YWÜ ùNXÜ LQdÏ GûRÙm ùTôÕ ¾h£RoLs ûYj§ÚdL®pûX. úLô«ÛdÏ YWúYi¥V YÚYôÙm Yã#dLlTP®pûX. G]úY, £RmTWm SPWô_o úLô«ÛdÏ ùNVp A§Lô¬ûV ¨VªjÕ ©\l©dLlThP EjRWÜ N¬Vô]Õ. AúRúTôp, £Y]¥Vôo BßØLNôª úLô«ÛdÏs úRYôWm, §ÚYôNLjûR Rª¯p TôPXôm; ARtÏ TdRoLs Aû]YÚdÏm E¬ûU Es[Õ.

úLô«ÛdÏ Es[ HWô[Uô] ùNôjÕLû[ CkÕ NUVm Utßm A\¨ûXVjÕû\ Øû\VôL ¨oY¡dÏm Guß ¿§Uu\m Smס\Õ. CkR ®`Vj§p úLô«p ùNVp A§Lô¬dÏ ùTôÕ ¾h£RoLs ØÝ JjÕûZl× A°dL úYiÓm. CkÕ NUVm Utßm A\¨ûXVj Õû\ BûQVo JÚ YôW LôXjÕdÏs úLô«p ùNVp A§Lô¬ûV ¨VªdL úYiÓm Guß ¿§T§ EjRW®p ϱl©hÓs[ôo.

¨oYôL A§Lô¬ ùTôßlúTt×:

ùNuû] ¿§Uu\ EjRWûYj ùRôPokÕ £RmTWm SPWô_o BXV CkÕ A\¨ûXVj Õû\ ¨oYôL A§Lô¬VôL ¡ÚxQÏUôo §eLs¡ZûU CWÜ ùTôßlúTt\ôo.

AYÚdÏ A\¨ûXVjÕû\ ÕûQ BûQVo _LkSôRu, CûQ BûQVo §ÚULs B¡úVôo ùTôßl×Lû[ A°jÕ EjRW®hP]o.

úLôhPôh£Vo ´.WôU#eLm,YhPôh£Vo úLô.RuYkR¡ÚxQu B¡úVôo Øu²ûX«p ¡ÚxQÏUôo ùTôßlúTt\ôo.

ùTôßlúTtL ùNu\ A\¨ûXVjÕû\ A§Lô¬Ls ùLôÓjR EjRWûY ¾h£RoLs ùT\ UßjR]o. ""87-m BiÓ úTôhP EjRWÜ CÕ. CRtLô] SLûX RW úYiÓm ApXÕ RtúTôÕ EVo ¿§Uu\ RsÞT¥ BûQ EjRWÜ úYiÓm' G] ¾h£RoLs RWl× YZdL±Oo £YdÏUôo Utßm ¾h£RoLs úLs® GÝl©]o.

87-m BiÓ EjRWÜdLô] RûP RtúTôÕ RsÞT¥ ùNnVlThÓs[Rôp CkR EjRWÜdÏ A§LôWm EiÓ G] A§Lô¬Ls T§p ùR¬®jR]o. ©u]o ¿§Uu\ RûP EjRWÜ RsÞT¥ BûQ«u± A\¨ûXVjÕû\ EjRWûY ùTtß ùLôsYRôL á± ¾h£Ro RWl× YZdL±Oo £YdÏUôo, ¨oYôL A§Lô¬ ¨VU] EjRWûY ùTtß ùLôiPôo.

Courtesy_

http://www.dinamani.com

Also read the related stories in THE HINDU as follows:

EO takes over Chidambaram temple

K.T. Sangameswaran and S. Vydhianathan


Petition against his appointment dismissed

“Dikshitars must extend all cooperation to him”


CHENNAI: The decks have been cleared for the government management and administration of the Lord Nataraja temple at Chidambaram with the Madras High Court on Monday dismissing a writ petition filed by the Podhu Dikshitars challenging the State government’s appointment of an Executive Officer (EO) for the temple.

In her order, Justice R.Banumathi said the HR and CE Commissioner should issue proper directions to the Executive Officer to administer the temple in accordance with the provisions of the HR and CE Act within a week. The Podhu Dikshitars should extend all cooperation to the EO for the proper administration of the temple. The court also permitted U.Arumugasamy, an impleading petitioner, to recite ‘Thevaram’ and ‘Thiruvachagam’ inside the temple. Sri Sabanayagar Temple, represented by its Secretary of Podhu Dikshitars, Chidambaram, challenged an order dated July 31, 1987 of the HR and CE Commissioner appointing an Executive Officer for the temple under section 45 (1) of the HR and CE Act.

The petitioner contended that it was a religious denomination and it had been maintaining the temple for centuries. The appointment of an EO was an interference with the religious affairs and violated the Constitution. It was not a public temple. It enjoyed complete autonomy in the matter of deciding rights, ceremonies and administration of temple properties. The government submitted that the EO was appointed following various allegations against Podhu Dikshitars, who allegedly indulged in several malpractices.

Ms.Justice Banumathi said in the light of well settled principles, if the instant case was examined, the Dikshitars could claim protection only under Article 25 of the Constitution. But the right to manage the temple or the offerings or ‘kattalais’ were not the integral part of religion or religious practice and as such were amenable to statutory control. The appointment of the EO was not ultra vires of Articles 25 and 26 of the Constitution.

HR and CE Special Commissioner and Commissioner T.Pitchandi told The Hindu that the EO, would start functioning with immediate effect following the High Court order. Earlier, the Podhu Dikshitars challenged the EO’s appointment and obtained a stay. In view of the stay, the officer was looking after only the property outside the temple precincts. With the vacation of the stay, he would take over the temple management, including the Dikshitars’ welfare.

© Copyright 2000 - 2008 The Hindu

Courtesy_

http://www.thehindu.com


Also read the related stories in Indian Express as follows:

EO appointment to Natarajar temple upheld

Express News Service

CHENNAI: The Madras High Court has upheld an order dated July 31, 1987, of the Commissioner of Hindu Religious & Cha­ritable Endowment (HR&CE), appointing an executive officer to administer the famous Natarajar temple in Chidambaram.

The acts of mismanagement of the temple were writ ten large on the face of it and there was prima facie case against the Dikshithars, Justice R Banumathi observed and upheld the appointment while dismissing writ petitions filed by the secretary of the temple’s Podhu Dikshithars.

The petitioners contended that the temple was not a public property and the Dikshithars were religious denominations, maintaining the temple for centuries. They enjoyed complete autonomy in the matters of de­ciding rites, ceremonies and the administration of the temple affairs. As a result, the appointment of an executive officer by the HR&CE board was an interference on the religious affairs, they contended, adding that the move violated Article 26 of the Constitution.

For its part, the HR&CE board submitted that the appointment was made following various allegations and malpractices against the Dikshithars.

Dismissing the petitions, the judge observed that the Dikshithars could claim protection only under Article 25 of the Constitution. But the right to manage the temple or the offerings or kattalais were not an integral part of religion or religious practice. So, they were amenable to statutory control.

The judge pointed out that the Dikshithars had not maintained their accounts. They had also not realised the income due to the temple. The offerings to God were not accounted for and there was also missing/loss of gold jewels. As had been held by the Supreme Court in various judgments, the administration of a temple was purely secular and the State could intervene and regulate the same, the judge said.

The judge also permitted U Arumugaswamy to recite Thevaram and Thiruvasagam inside the temple.

‘Submit report on encroachment’:

The Madras High Court on Monday directed the Nilgiris District Collector to file a status report showing the steps taken to remove the encroachments on the revenue land, which had been identified for the development of an Elephant Corridor.

The First Bench comprising Acting Chief Justice S J Mukhopadhaya and Justice V Dhanapalan gave the direction while passing further interim orders on a petition from Elephant G Rajendran, managing trustee of `In Defence of Environment and Animals’.

Originally, while passing orders on a public interest writ petition on September 30, 2008, the Bench had directed the Collector to remove all the encroachments from the Elephant Corridor. In his present petition, Rajendran contended that the Collector had not taken any action till date.

The Collector might have to appear before the court, if he failed to submit the report before February 19.

Courtesy_

http://www.expressbuzz.com


No comments:

Post a Comment

2018: சந்திராஷ்டம தினங்கள்

கந்தன் கருணை பாடல்

கோயில்கள் - ஒரு பார்வை

இமயம் முதல் குமரி வரை பரந்து விரிந்துள்ள இந்த புனிதமான பாரத நாட்டில் உள்ள தமிழ்நாட்டில் எத்தனை எத்தனையோ சிவாலயங்களும், விஷ்ணு ஆலயங்களும் உள்ளன. 108 திருப்பதிகள் அல்லது 108 வைஷ்ணவ திவ்ய தேசங்கள் என்று போற்றப்படும் விஷ்ணு ஆலயங்களில் 84 ஆலயங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் உள்ளது. அதே போன்று இந்தியாவில் பல சிவன் கோயில்கள் இருந்தாலும், குறிப்பாக பாடல் பெற்ற சிவஸ்தலம் என்று போற்றப்படும் 274 ஆலயங்களில் 264 கோயில்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் உள்ளன. இந்த கோயில்கள் ஒவ்வொன்றும் தனிச்சிறப்பும், தொன்மையும், பெருமையும் உள்ளவை.

கலியுகத்தில் பிறவி எடுத்தோர் உய்யும் மார்க்கத்தைப் பெறுவதற்குத் துணையாக இருப்பது சிவ மந்திரம், சிவ தரிசனம், சிவ வழிபாடு முதலியனவாகும். இவை மூன்றும் வாழ்வில் இன்றியமையாதவை. சிவமே எல்லா உலகங்களுக்கும், எல்லா உயிர்களுக்கும் முதலானவன். எல்லாம் சிவமயம்! எங்கும் சிவமயம்! எதிலும் சிவமயம்!

ஆம். நமசிவாய என்ற ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை தினமும் ஜபித்து வந்தாலே வாழ்வில் எல்லா கஷ்டங்களும் நீங்கிவிடும். சிவன் கோவிலுக்கு சிறிதளவு பணி செய்தாலும் மகத்தான பலன் கிடைக்கும். சிவலிங்கத்திற்கு வலை கட்டி பாதுகாத்த சிலந்தி மறு பிறவியில் கோட்செங்கட் சோழனாகப் பிறந்து தமிழகத்தில் பல மாடக்கோயில்களைக் கட்டி சிவன் திருப்பணி செய்து புகழ் பெற்றான். சிவன் கோயில் விளக்கு எரிய திரியை தூண்டி விட்ட எலி மறு பிறவியில் சிவன் அருளால் மகாபலி சக்ரவர்த்தியாகப் பிறந்தான். சிவ நாமத்திற்கு அப்படியொரு மகிமை. சிவசிவ என்று தினமும் மனதால் நினைத்து உச்சரித்தாலே போதும். பாவங்கள் நீங்கும். மனம் தூய்மை அடையும்.

குறள் அதிகாரம்: துறவு

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு. 350

குறள் விளக்கம் :

மு.வ : பற்றில்லாதவனாகிய கடவுளுடைய பற்றை மட்டும் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும், உள்ள பற்றுக்களை விட்டொழிப்பதற்கே அப் பற்றைப் பற்ற வேண்டும்.

தினமணி ஆன்மீக செய்திகள்

துறவுரை


This Blog Spot is meant for publishing Spiritual and Devotional Postings as we collected from the renowned Dailies, Magazines, etc., so as to keep it as a ready reckoner by the Devotees. As such the readers may extend their gratitude towards the Author as we quoted at the bottom of each Post under the title "Courtesy".எமது வலைப்பதிவில் தேடல்

Google
 

தினமலர்: காஞ்சி பெரியவர் ஆன்மிக சிந்தனைகள்தினமலர்: கோயில்கள் விபரம்எங்கள் வலைப்பதிவை பின் தொடருபவர்கள்

விவரக் குறிப்புகள்

Shiva (366) Vishnu (203) Pondicherry (110) Full Page Photo (103) Murugan (103) Dinamani (88) Mini Story (79) Story (72) Kumbabhishekam (69) Cuddalore (66) Amman (63) Ariankuppam (62) Invitation (59) Madurai (59) Chennai (52) Car Festival (50) Dinamalar (47) snippets (44) Ganapathy (42) Episode (41) Marriage (37) Aanjaneyar (30) Villupuram (29) Chidambaram (28) Chithirai Thiruvizha (28) Thanjavur (28) 63 Nayanmars (27) Thiruvannamalai (27) Varamalar (27) Meenakshiamman (26) Thai Poosam (26) Kanchipuram (25) Kumbakonam (23) Nagapattinam (23) Coimbatore (22) Sengazhuneeramman (22) Thiruchirappalli (22) Karnataka (21) Lakshmi (20) Thiruchendur (20) Article (19) Marriage Koil (19) Panguni Uthiram (19) Kantha Sashti (18) Dinakaran (17) Saraswathy (17) Thirunelveli (17) Villianur (17) 2013 (16) Bangalore (16) THE HINDU (16) Chengalpet (15) Kantha Sashti Viratham (15) Karthigai Deepam (15) Sivarathiri (15) Thirukalyanam (15) Thiruvarur (15) Vaikasi Visagam (15) Youtube (15) Aadi (14) Andal (14) Dakshinamoorthy (14) Parvathy (14) Sivagangai (14) Goddess Saraswathi (13) King Chola (13) Lingam (13) Margazhi (13) Nayanmar (13) Thirugnanasambanthar (13) Vinayagar (13) Children (12) Lakshmi Hayakirivar (12) Mahalakshmi (12) Nayanmars (12) Rameshwaram (12) Sirkazhi (12) Slogam (12) Ayappan (11) FAQ (11) Facebook (11) Facts (11) Kallazhagar (11) Sri Rangam (11) Thiruvanthipuram (11) Varadaraja Perumal (11) Agathiar (10) Bairavar (10) Deepavali (10) Kerala (10) Mylapore (10) Palani (10) Panruti (10) Saraswathi Pooja (10) Slideshow (10) Sun (10) Temples (10) Veerampattinam (10) Video (10) Viruthachalam (10) 2016 (9) Daily Thanthi (9) Maariamman (9) Mahakumbhabhishekam (9) Nava Narashimhar (9) Navagiraham (9) Ramanathapuram (9) Tamil New Year 2010 (9) Thirupathiripuliyur (9) Thiruthani (9) Vaikunda Egadesi (9) Vallalar (9) Vellore (9) 2012 (8) Aashta Bairavar (8) Arunachaleeswarar (8) Brihadeswara (8) Kali (8) Kuselar (8) Masi Magam (8) Mayiladudurai (8) Nandhi (8) Padaleeswarar (8) Raasi Palan (8) Sri Lakshmi Narashimhar (8) Sri Ranganathar (8) Sri Vaikundam (8) Sri Villiputhur (8) Thirukazhukundram (8) Thirupathi (8) Veerapathirar (8) Vijayathasami (8) மகா சம்ப்ரோக்ஷணம் (8) 108 Divya Desam (7) Damaging (7) Gangaikonda Cholapuram (7) Gopuram (7) Kabaleeswarar (7) Koyambedu (7) Maruthamalai (7) Planets (7) Ramalinga Swamigal (7) Saneesvarar (7) திருவந்திபுரம் (7) 2014 (6) 63 Nayanmaars (6) Angalaparameswari (6) Birthday (6) Brahmorsavam (6) Giri Valam (6) Guberar (6) Guru Bhaghavan (6) How to Worship (6) Jupiter (6) Karaikudi (6) Karudazhvar (6) Kirubanantha Vaariyar (6) Kotta Koil (6) Madras High Court (6) Namakkal (6) New Year 2011 (6) Ragigudda (6) Ramayanam (6) Salem (6) Sani (6) Sedal Thiruvizha (6) Tamil Nadu (6) Tanjore (6) Tanjore Periya Koil (6) Thanjavur Periya Koil (6) Thiruvasagam (6) Thursday (6) Wikimapia (6) Wikipedia (6) Aashta Bandhana Kumbabhishekam (5) Andhra Pradesh (5) Angalamman (5) Arthanarisvarar (5) Astrology (5) Brahma (5) Calendar (5) Education (5) Guru Peyarchi (5) Guru Pooja (5) Kalasam (5) Kamatchiamman (5) Mahabalipuram (5) Manikavasagar (5) Murugan Koil (5) Narashimhar (5) Nataraj (5) Parthasarathy (5) Pongal (5) Sani Pirathosham (5) Sundaresvarar (5) Tharbaneeswarar (5) Theni (5) Thirunallar (5) Thiruputhur (5) Triplicane (5) Vainavam (5) Wedding (5) 1000 Years (4) Aadiperukku (4) Aamavasai (4) Albums (4) Anna Abhishekam (4) Bull Temple (4) Devanathaswamy (4) Diseases (4) Divya Desam (4) Donation needed (4) Elephant (4) Festival (4) Gangai River (4) Guru Bhagavan (4) High Court (4) Historical Temples (4) Iyyanar Koil (4) Kailasanathar (4) Karaikal (4) Kethu (4) King Pandiyar (4) Lord Ramanujar (4) Mamalla (4) Manakula Vinayagar (4) Margazhi Nayagi Andal (4) Miscellaneous (4) Moon (4) Nadarajar (4) Neyveli (4) Pachaivazhiamman Koil (4) Pirathosham (4) Profiles (4) Pudukottai (4) R.K.Nagar (4) Raku (4) Ramar (4) Renovation (4) Rishigal (4) Sanipeyarchi (4) Singirikudi (4) Soora Samhaaram (4) Stotram (4) Stuti (4) TV Malai (4) Thillai (4) Thirukanchi (4) Thirukarthigai (4) Thirukarthigai Deepam (4) Thiruvathigai (4) Thoothukudi (4) Throwbathiamman Koil (4) Tirumala (4) Uchi Pillaiyar Koil (4) அட்சயதிரிதியை (4) அழைப்பிதழ் (4) 2018 (3) Archaeological Survey of India (3) Arunachaleswar (3) Aruthra Dharisanam (3) Cauvery (3) Chithra Paurnami (3) Durgai (3) Elephant Vahanam (3) Erode (3) Gangavaragha Nadhieswarar (3) HR and CE Commissioner (3) Hanuman (3) Hanuman Jayanthi (3) Husband-wife (3) Irumbai (3) Kaalanthottam (3) Karuda Urchavam (3) King Pallavar (3) King Rajaraja Cholan (3) King Rajarajan (3) Kodi Maram (3) Kutralam (3) Lord Krishna (3) Lyrics (3) Maalaimalar (3) Maangalyam (3) Mailam (3) Medicine (3) Melmalaiyanur (3) Mukthi (3) Name (3) Nammazhvar (3) Natchathiram (3) Nava Kailaya Temple (3) Navarathiri (3) Pachaivazhiamman (3) Patteeswarar (3) Perur (3) Poojai Time (3) Poovarasankuppam (3) Potri Slogam (3) Prayer (3) Sabarimalai (3) Saivam (3) Shaivam (3) Sivakasi (3) Song (3) Sorgavasal Thirappu (3) Specialty (3) Srinivasa Perumal (3) Thirukuda Nanneeratu Vizha (3) Thirumurai (3) Thiruvahindapuram (3) Thiruvananthapuram (3) Thiruvennainallur (3) Thiruvizhemizhalai (3) Tindivanam (3) Varalakshmi Viratham (3) Viratham (3) Yekhadesi (3) ஆடி (3) எதுதான் நிஜம் (3) சித்தர் (3) புதுச்சேரி சித்தர் (3) விநாயகர் அகவல் (3) 100 Years Old (2) 10th Century (2) 12 Years (2) 12 ராசிகள் (2) 2011 (2) 3500 Years Old (2) 360 Degree view (2) Aadhi Sankarar (2) Aadipooram (2) Aani Thirumanchanam (2) Aanmeega affairs (2) Achalpuram (2) Advertisement (2) Ambalapattu Sivan Temple (2) Annamputhur (2) Arunakirinathar (2) Australia (2) Avaiyar (2) Bahour (2) Ban (2) Blessing (2) Brahmapureeswarar (2) Cancer (2) Cave Temples (2) Chamundi Hill (2) Cow (2) Cracks (2) Date of Birth (2) Dhevaram (2) Diary (2) Dindigul (2) Egmore (2) English New Year (2) Ethirkolbadi (2) Examination (2) Ezhumalaivasan (2) Father-in-law (2) Fire (2) Gnanikal Potri Slogam (2) Gokulashtami Day (2) Greetings (2) Guru Bakthi (2) Guruvayur (2) History (2) Holy Bath (2) Honey Bee (2) ISKON (2) Idol (2) Iravatheswarar (2) Jambukeswarar (2) Justice (2) Kabilar Kundru Koil (2) Kalahasti (2) Kannagi (2) Kanni Raasi (2) Kanniyakumari (2) Karudan (2) Kasi Vishwanathar (2) Kemfort (2) Kizhur (2) Kopparai (2) Kumuli (2) Likitha Nama Jabam (2) Lion Vahanam (2) Locate the Temple (2) Madurai Bench (2) Maghaalaya Aamavasai (2) Maha Shivaratri (2) Mahaballesvar (2) Mahamaham (2) Maharashtra (2) Mandiram (2) Mangalore (2) Mango Tree (2) Mannarkudi (2) Meaning (2) Meenam Raasi (2) Mela Thirumanacheri (2) Mesha Raasi (2) Milk (2) Month (2) Mother (2) Mudaliarpet (2) Muktheeswarar (2) Naalayira Divya Birapantham (2) Nainarmandapam (2) Nallathur (2) Nallur (2) Narashimhar Jayanthi (2) Narathar (2) Paadal Petra Sthalan (2) Padmavathy (2) Panchabootha Ssthalam (2) Papanasam (2) Pillaiyarpatti Vinayagar (2) Poojai Schedule (2) Poonthamalli (2) Pralayakaleswarar (2) Private Photos (2) Pune (2) Purataasi (2) Rain (2) Rama Namam (2) Rama Navami (2) Ramanathaswamy (2) Ranganatha Perumal (2) Rathinagiri (2) River (2) Ruining (2) Saibaba (2) Sarabeswarar (2) Saranarayana Perumal (2) Sculptures (2) Sevvai Thosham (2) Silapathigaram (2) Sin (2) South Ahobilam (2) Sri Mushnam (2) Sri Perumputhur (2) Statue (2) Stolen (2) Student (2) Subramaniyaswami (2) Sun Light Reaches Lord Shiva (2) Sundarakandam (2) Swami Malai (2) Swarnapureeswarar (2) Tamil New Year 2008 (2) Tamil New Year 2013 (2) Tamil New Year 2016 (2) Temples visits (2) Theemithi Vizha (2) Thennambakkam (2) Thenthiruvannamalai (2) Thiruchenkodu (2) Thirukamesvarar (2) Thirukoilur (2) Thirukoshtiyur (2) Thirukural (2) Thirukuriputhondar Nayanar (2) Thirumanacheri (2) Thirumanchanam (2) Thirumangaiazhwar (2) Thirumeninathar (2) Thiruppur (2) Thiruthangal (2) Thiruvaanaikaval (2) Thiruvaavaduthurai (2) Thiruvallur (2) Thiruvanaikaval (2) Thiruvanmiyur (2) Thiruvarangam (2) Thiruvenbaavai (2) Thiruvidaimaruthur (2) Thiruvidanthai (2) Thiruvilaiyadal (2) Thiruvottiyur (2) Thulaam Raasi (2) Tirupati (2) Treasure (2) UNESCO (2) Udumalai (2) Ulundurpet (2) Unnamalai (2) Vadalur (2) Vandavasi (2) Vedaranyam (2) Vedham (2) Velachery (2) Vellore Fort (2) Vikatan (2) Villivakkam (2) Vinayagar Agaval (2) Vinayagar Chathurthi (2) Vinayagar Chathurthi 2008 (2) Virudhunagar (2) Viruthakiriswarar (2) Water (2) Web Albums (2) Website (2) அருணகிரிநாதர் (2) இராகு காலம் (2) எமகண்டம் (2) ஏப்ரல் 26 (2) குமுதம் ஜோதிடம் (2) சித்தர்கள் (2) செங்கல்பட்டு (2) திருக்காஞ்சி (2) துதிகள் (2) நாயன்மார்கள் (2) வில்லுடையான்பட்டு (2) ஸ்ரீ கருட புராணம் (2) ஸ்ரீ சரபேஸ்வரர் (2) ஸ்ரீசங்கர ஜெயந்தி (2) 08 Vinayagar Pics (1) 10 Car Pavani (1) 1000 (1) 1008 (1) 100th Sankara Jayanthi (1) 1012-1044 AD (1) 1024 (1) 108 Amman (1) 108 Nandhi Slogam (1) 108 Potri Slogam (1) 108 Shiva Slogam (1) 108 நவதிருப்பதிகள் (1) 11th Century old (1) 16 Nama Mantrams (1) 16 Types of Lingam (1) 17 Health TIPS (1) 19 Avatars of Lord Shiva (1) 2010 (1) 2015 (1) 2015-2016 (1) 2017 (1) 21 Guru Bhagavan Temples (1) 21 feet Murugan Statue (1) 21 தீய குணங்கள் (1) 24 feet Statue (1) 27 Natchathiram (1) 274 (1) 3 Sun Koil (1) 300 Years Old (1) 5 Faces (1) 5 Powers (1) 5 different personalities (1) 500 Years (1) 51 feet Idol (1) 6 Abodes (1) 64 Sakthi Peedam (1) 64 type of Arts (1) 64 திருவிளையாடல் (1) 8 Types of Lingam (1) 8th Century (1) 9 Living Philosophies (1) 9 வாழ்க்கைத் தத்துவங்கள் (1) AMR (1) Aadhikesava Perumal (1) Aadhikudi (1) Aadhinathar (1) Aadhinayaki (1) Aadi Kiruthigai (1) Aadikamatchi (1) Aadikesavaperumal (1) Aadimoolam (1) Aadisheshan (1) Aalapuzhai (1) Aanandha Thandavam (1) Aandarkuppam (1) Aarani (1) Aathalanallur (1) Abhishekam (1) Acharapakkam (1) Achaya Thirithiya (1) Adhibatha Nayanar (1) Adipureeswarar (1) Adopted Son (1) Advice (1) Agatheeswaran (1) Agriculturist (1) Air (1) Alangaram (1) Ambar Magaalam (1) Anaya Nayanmar (1) Angavai (1) Angureswarar (1) Animals (1) Animation (1) Annapoorani (1) Announcement (1) Anusham Natchathiram (1) Appar (1) Aramvalarthanayagi (1) Aranthangi (1) Arapaleeswarar (1) Arasalar (1) Arasamangalam (1) Archaeological (1) Arjunan Taxi Driver (1) Arts (1) Arumugam (1) Arupadai Murugan (1) Aruppukottai (1) Ashta Lingam (1) Asia largest Ganapathy Koil (1) Atheists (1) Athiri Munivar (1) Atteeswarar (1) Attention please (1) Audio (1) Avinasilingeswarar (1) Ayodhyapattnam (1) Azhagar (1) BEHS (1) Bagampriyaal (1) Bagavathi Amman (1) Bakthavatchalam (1) Bakthavatchaleswara (1) Bakthi (1) Banashankari (1) Beeman (1) Bell (1) Benefits (1) Bharath English High School (1) Bharathiyar (1) Bhavani (1) Bheemeswarar (1) Bill cards (1) Biography (1) Birds (1) Birth (1) Birthday Palan (1) Bodi (1) Boys (1) Bramochava Invitation (1) Brisbane (1) CRPF (1) Calculator (1) Can Beat (1) Chandiramouleeswarar (1) Chariot making (1) Cheyyar (1) Chief Minister (1) Chinna Narimedu (1) Chinna Salem (1) Chinnamanoor (1) Chozha Empires (1) Circulars (1) Coins (1) Courtallam water-falls (1) Crocodile (1) Crore Lingams (1) Crow (1) Cumbum (1) Dance (1) Danger (1) Deputy Prime Minister of India (1) Desigar (1) Details about Temples (1) Dhakatur (1) Dhanusu Raasi (1) Dharasuram (1) Dharmapuri (1) Dharpanam (1) Dharshan (1) Dhatchan (1) Dhulabaram (1) Diamond Crown (1) DivShare (1) Divyadesangal (1) Do's and Don'ts (1) Dog (1) Dress Code (1) Eagambaranathar (1) East (1) Em Perumaan (1) Environment (1) Ernakulam (1) Ethists (1) Eyarkon Kalikkama Nayanar (1) Falcon (1) Family (1) Fast (1) Father (1) Female Karudan (1) Female Sabarimalai (1) Fire Marriage (1) Fire Mountain (1) Fish (1) Five Faces (1) Flag Hoisting (1) Flowers (1) Food (1) Forgive (1) Frontline (1) Gajendiravaradhan (1) Ganapathy Homam (1) Garuda Puranam (1) Gayathri Manthiram (1) Gayathridevi (1) Gazette (1) Gingee (1) Girls (1) Gnana Saba (1) Gold (1) Golden Lizard (1) Golden Temple (1) Gomuktheeswarar (1) Google Map (1) Gowmariamman Koil (1) Gurukkal (1) Gurukulam (1) Hari Namam (1) Haridwar (1) Healthy Body (1) Hill Temples (1) Holy Rivers (1) Horse Vahanam (1) Hubli (1) Hyderabad (1) IBN TV (1) Idaisuram (1) Idumbavaneswarar (1) Ilayankudi (1) Income-Expenses Book (1) Indian Express (1) Inside Tirumala Tirupati (1) Irukkankudi (1) Irumbarai (1) Isaiyanur (1) Iyswarya Veerapathirar (1) Jack Fruits (1) Jajuree (1) Jalakandeswarar (1) Jalakandeswarar Koil (1) Jalanatheeswarar (1) Jeelivaneswarar (1) Jeyamoorthy (1) Jothirlingam (1) Kaalameghaperumal (1) Kadaaram Kondaan (1) Kadagam Raasi (1) Kadaimudinathar (1) Kadayam (1) Kalabhairava Temple (1) Kalatheeswarar (1) Kalpakkam (1) Kalyana Avaiyar (1) Kalyana Varatharajar (1) Kamadenu Kalpavruksha (1) Kamadhenu (1) Kambar (1) Kan Thiruzhti Ganapathy (1) Kanaga Durga (1) Kandamangalam (1) Kandhan Karunai (1) Kandullam Makinzhanda Perumal (1) Kanisapakkam (1) Kannappa Nayanmar (1) Kanniga Parameswari (1) Kanyakumari (1) Karamadai (1) Karapuranathar (1) Karikkakom (1) Karpagambal (1) Karparatchaambigai (1) Kartika Vrindavan Utsava (1) Karuda Panchami (1) Karuda Puranam (1) Karumari (1) Karumariamman (1) Karuvarai (1) Karuveli (1) Kathirkamam (1) Kattumannarkoil (1) Kavadi (1) Kayarkanni (1) Keezhai Thirumanacheri (1) Keezhaiyur (1) Keezhapavur (1) Kempfort (1) King Cheran (1) King Koon Pandian (1) King Kulasekara Pandiyan (1) King Mughal (1) King Shivaji (1) King Sibi Sakravarthy (1) King Vijayanagar (1) Kirubapuleeswarar (1) Kolanjiappar (1) Kollimalai (1) Kolu (1) Koni Amman Koil (1) Koniamman (1) Koodal (1) Koodalazhagar (1) Koodalur (1) Koovam (1) Koravallimedu (1) Kovalan (1) Krishnapuram (1) Kuberapureeswarar (1) Kudamuruti (1) Kudamuzhuku (1) Kumaripen (1) Kumba Mela (1) Kumbakanom (1) Kumbam Raasi (1) Kummidipoondi (1) Kumudha Vallai (1) Kundavai (1) Kundrakudi (1) Kurundam (1) Kurungaleeswarar Koil (1) Kuruvithurai (1) Kuzhi (1) L.K.Advani (1) Land (1) Lava-Kusa (1) Lawspet (1) Lenyadri caves (1) Let's Tell (1) Lingam having wings (1) Lingothpavar (1) Links (1) Lord Brahma (1) Lord Indiran (1) Lord Murugan (1) Lunar Eclipse (1) MLA (1) MP3 (1) Maahaaleeswarar (1) Maanamadurai (1) Maanampatti (1) Maathur (1) Madhana Gopala Swamy (1) Madhya Pradesh (1) Maducarai (1) Madurai Birthday (1) Magara Vilaku (1) Mahabharata (1) Mahakaleshwarar Temple (1) Mahalingaswamy (1) Mahalingeswarar (1) Maharam Raasi (1) Mahatma Gandhi Medical College (1) Mahendiramangalam (1) Mahishi (1) Mahorsavam (1) Malaipattu (1) Manchal (1) Manchal Matha (1) Manikka Veenai Enthum song (1) Manimuthar River (1) Manjunatha Swamy Temple (1) Mannaatheeswarar (1) Mannadipet (1) March (1) Markandeyan (1) Maruntheeswarar (1) Marutheesvarar (1) May 10 (1) Meallapperunkarai (1) Meetings (1) Meikkanda Devar Nayanmar (1) Mela Thirupathi Koil (1) Mellore (1) Melmalayanur (1) Melmaruvathur (1) Melparikkalpet (1) Metti (1) Mithunam Raasi (1) Mole (1) Moogambikai (1) Morattandi (1) Museum (1) Muthiyalpet (1) Muthupettai (1) Muzhaiyur (1) Mysore (1) NDTV (1) NGC (1) NHAI (1) Nagercoil (1) Namaskar (1) Nandi circle (1) Nanthanar Nayanmar (1) Narakasuran (1) Narayana Manthram (1) Nava Nathi (1) Nava Thirupathi (1) Navagraha Shaneshwara Temple (1) Neelaayathaatchi Amman (1) New Year 2013 (1) New Year 2016 (1) News (1) Nithiswarar (1) Nithya Kalyana Perumal (1) Nithya Kalyani Amman (1) Nitya Kalyana Perumal (1) Non-payment Tax Movement (1) Notifications (1) Office-bearers (1) Om (1) Omandhur (1) Online Pooja (1) Oothimalai Andavar (1) P.Selvaganapathy (1) Paari Mannan (1) Paarijaatha Vaneswarar (1) Padaalam (1) Padmanabhaswamy (1) Palayamkottai (1) Palikondaan (1) Palladam (1) Palli Kondeswarar Temple (1) Pallikaranai (1) Pancha Paandavar (1) Panchaggam (1) Panchamugam Aanjaneyar (1) Panchavatee (1) Panorama (1) Panthanallur (1) Papanasanathar (1) Paramakudi (1) Parameswari (1) Parents (1) Parikkal (1) Parivara Thalangal (1) Parrot (1) Pasupatheeswarar (1) Pattamangalam (1) Pattieswar (1) Pattieswaram (1) Pattisvarar (1) Pazhaniandavar (1) Pennagadam (1) Peranamallur (1) Periya Puranam (1) Personalities (1) Phamplets (1) Photos (1) Picasa Web Album (1) Pictures (1) Pidari Meenakshi Amman Koil (1) Pillai Kari Keta Perumaan (1) Pillaiyarkuppam (1) Pirugu Maharishi (1) Plastic (1) Police (1) Pollution (1) Polur (1) Ponneri (1) Poomadevi (1) Poombuhar (1) Pooram (1) Pralayakala Veerapathirar (1) Pranava Mandiram (1) Prasatham (1) Pratyankara Devi (1) Prayer Book Bank (1) Prithivi Ssthalam (1) Private or Public Temple (1) Procedures (1) Properties (1) Proverbs (1) Puberty Girls (1) Puberty function (1) Pushparatheswarar (1) Pushpavalli (1) Puththirakameshwarar (1) Puthur Murugan Koil (1) Quick Links (1) Quiz (1) RTI (1) Rain Water Harvesting (1) Raja Alangaram (1) Rajaraja Cholan (1) Rajarajeshwari Plagummanavara Temple (1) Rajarajeshwri Nagar (1) Rajasthan (1) Rajendra Chola (1) Ramanjaneya Swamy (1) Ramar Bridge (1) Recommendations (1) Rice (1) Rishaba Vahanam (1) Rishapam Raasi (1) River Festival (1) Rock Fort Temple (1) Roof (1) Round-up Temples (1) Saakkiya Nayanmars (1) Saarumathi (1) Saidapet (1) Sakthi Vikatan (1) Sambaga Sashti Vizha (1) Samundi (1) Sand (1) Sand Ssthalam (1) Sangavai (1) Sangu (1) Sangu Kulam (1) Sanjeevirayar (1) Sanku Poojai (1) Santhi Mukurtham (1) Sarana Kosha Priyan (1) Sarangapani (1) Saravana Poigai (1) Saree (1) Sarvadaari (1) Sathaya Vizha (1) Sathiyamangalam (1) Sathuragiri (1) Savithiri (1) Secret (1) Security forces (1) Seetha (1) Seetha Kalyanam (1) Seethadevi Viratham (1) Self-Poojai (1) Sengundram (1) Shiva Namam (1) Shiva Temple Renovation (1) Shivagange (1) Sikkal (1) Silver Kavasam (1) Simmam Raasi (1) Singaperumal (1) Singaperumalkoil (1) Siruvani (1) Siruvanthadu (1) Sishtagurunatheswarar (1) Skull Surgery (1) Sky (1) Snakes (1) Sokkanathar (1) Solar Eclipse (1) Solingar (1) Someeswaranathar Thirukoil (1) Soorakudi (1) Sooriyanaar Koil (1) Soothavanaperuman Koil (1) Speech (1) Sponsored Photos (1) Sri Devi (1) Sri Lakshmi Narayana Perumal (1) Sri Lanka (1) Sri Mahalakshmiswarar Koil (1) Sri Neelameghaperumal (1) Sri Nidheeswarar Temple (1) Sri Shaneshwara Swamy (1) Sri Thenupureeswarar (1) Sri Venugopalan (1) Stars (1) Subrabatha Pooja (1) Suki Sivam (1) Sulliankuppam (1) Sundaramahalingam (1) Sundarar Nayanar (1) Supreme Court (1) Suran (1) Surutapalli (1) Swarnakadeswarar (1) Swawmiyanarayanar (1) Sydney Murugan Koil (1) TN Govt. (1) TTDC (1) Talking Murugan (1) Tamil (1) Taxi Stand (1) Teacher (1) Teleserial (1) Temple (1) Temple on footpath (1) Text (1) Thaali (1) Thaduthatkonda Nathar (1) Thakkolam (1) Thambaram (1) Thandu Keerai Neivethiyam (1) Thanjapureeswarar (1) Thayumanavar (1) Theerthakulam (1) Thenthirupperai (1) Thevaram (1) Thiagaraja (1) Thillai Kali Koil (1) Thiripuraree (1) Thiru Aathanur (1) Thirubuvanai (1) Thiruchchuzhi (1) Thiruchenkattankudi (1) Thiruchuzhi (1) Thiruduraipoondi (1) Thirukadaiyur (1) Thirukalar (1) Thirukarupaariyalur (1) Thirukkurippu Thondar (1) Thirukudamuzhuku (1) Thirumagal (1) Thirumaiyam (1) Thirumangalam (1) Thirumarainathar Koil (1) Thirumoghur (1) Thirunallur (1) Thirunallur Peruman (1) Thiruneermalai (1) Thiruneeru (1) Thirunindravur (1) Thirupaavai (1) Thirupananthal (1) Thirupani Invitation (1) Thiruparkadal (1) Thirupattoor (1) Thiruppanjeeli (1) Thirupunavasal (1) Thiruthalinathar (1) Thiruthangal Nindra Narayanaperumal (1) Thiruththalur (1) Thiruvadichoolam (1) Thiruvandarkoil (1) Thiruvarutselvar (1) Thiruvasagar (1) Thiruvathavur (1) Thiruvedagam (1) Thiruvenkadu (1) Thiruverkadu (1) Thiruvetriyur (1) Thiruvettisvarar (1) Thiyagarajar (1) Thondamanatham (1) Thulasi (1) Thumb Finger Height (1) Thunder (1) Tirinindravur (1) Tiruparankundram (1) Tirupatisaram (1) Tiruvaiyaru (1) Tiruveezhimizhalai Temple (1) Tour package (1) Tourism (1) Tourism Department (1) Tumkur District (1) Twenty 20 (1) Uchi Kaala Pooja (1) Ujjain (1) Ujjivanathaswami (1) Umadevi (1) Useful related links (1) Usilampatti (1) Uthama Naachiamman (1) Uthamachozhapuram (1) Uthamapalayam (1) VIP Pooja Room (1) Vaalmeeghi (1) Vaasthu Girahalakshmi (1) Vadapalani (1) Vaigai Dam (1) Vaitheeswaran Koil (1) Valangaimaan (1) Valli (1) Vallimalai (1) Valmiki (1) Vannikudi (1) Varahi Amman (1) Vavall (1) Vayalur (1) Vazhi Aadimai Konda Nayagi (1) Vedapureeswarar Koil (1) Vedaranyeswarar (1) Vedha Narayanar (1) Vedha Valli (1) Veera Azhagar (1) Veera Jambeeswarar (1) Veeranam Lake (1) Veeraraghavaperumal (1) Vegetable (1) Vekkaliamman (1) Vengadachalapathy Koil (1) Venkateswara Temple (1) Videos (1) Vidya Ganapathy (1) Vijayawada (1) Vilakku Puja (1) Vilamal Pathanchali Manoharar (1) Villudaiyaanpattu (1) Vinayagar Chathurthi 2016 (1) Vinayagar Chathurthi 2017 (1) Viruchigam Raasi (1) Viruthapuriswarar (1) Visagam (1) Vishwanathar Koil (1) Wednesday (1) Weekly Programmes (1) Well (1) Widow (1) Wikisource (1) Women (1) Yaagam (1) Yagam (1) Yeddyurappa (1) Yediyur (1) a (1) e-darshan.com (1) ePrarthana (1) nChidambaram (1) அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் (1) அங்காளபரமேஸ்வரி (1) அச்சரப்பாக்கம் (1) அடக்கமுடைமை (1) அத்ரிமலை (1) அனுமந்தை (1) அன்னம்புத்தூர் (1) அறிய ஓர் எளிய முறை (1) அறுபடை வீடு (1) அஷ்டமி (1) ஆடி வெள்ளி (1) ஆதிமூலப் பெருமாள் (1) இடைக்காட்டு சித்தர் (1) இரண்டு மார்பிலும் (1) இறைவன் – இறைவி பெயர்கள் (1) உஜ்ஜயினி காலபைரவர் (1) உடுமலை (1) உருத்திரபாதத் திருநாள் (1) ஏ.எம்.ராஜகோபான் (1) ஒதியம்பட்டு (1) கணபதி ஹோமம் (1) கணபதியே வருவாய் (1) கண் திருஷ்டி கணபதி (1) கந்த சஷ்டி கவசம் (1) கந்தன் கருணை (1) கந்தர் அநுபூதி (1) கந்தர் அலங்காரம் (1) கன்னியாகுமரி (1) கரிக்ககம் (1) கற்பக விநாயகர் (1) கலியுகம் (1) காசி விசாலாட்சி (1) காசி விஸ்வநாதர் (1) காஞ்சிபுரம் (1) காரிய சித்தி மாலை (1) காளஹஸ்தி (1) காளிப்பட்டி கந்தசாமி (1) கீழ்புதுப்பட்டு (1) கீழ்வேளூர் (1) குரு பூஜை (1) குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (1) குறிஞ்சிப்பாடி (1) குறுங்காலீஸ்வரர் (1) குற்றாலம் (1) கேடிலியப்பர் (1) கேதார கௌரி விரதம் (1) கைலாசநாதர் (1) கோயிலுக்கு ஏன் செல்ல வேண்டும்? (1) சந்திராஷ்டம தினங்கள் (1) சயன கோலம் (1) சரபேஸ்வரர் (1) சரஸ்வதி பூஜை (1) சிங்கம்பெருமாள்கோயில் (1) சிட்னி முருகன் கோவில் (1) சித்திரகுப்தன் (1) சித்ரா பௌர்ணமி (1) சிவனின் 1000 தமிழ்ப் பெயர்கள் (1) சிவபெருமான் (1) சிவஸ்தலங்கள் (1) சீரடி சாய்பாபா ஜெயந்தி (1) சுருட்டப்பள்ளி (1) தங்க பல்லி (1) தஞ்சையில் அசோகவனம் (1) தட்சிணாமூர்த்தி சித்தர் (1) தமிழக சபரிமலை (1) தாயுமானவர் (1) தி இந்து (1) திண்டிவனம் (1) தினகரன் ஆன்மீக மலர் (1) தினமலர் ஆன்மீக மலர் (1) திருக்குறள் (1) திருச்சி (1) திருச்சிற்றம்பலம் (1) திருத்தொண்டர்கள் வரலாறு (1) திருப்பணி பத்திரிக்கை (1) திருப்பதிசாரம் (1) திருப்பாவை (1) திருப்புகழ் (1) திருப்புளிங்குடி (1) திருப்புவனம் (1) திருமலை கொழுந்தீஸ்வரர் ஆலயம் (1) திருமலைவையாவூர் (1) திருவதிகை (1) திருவாண்டார்கோயில் (1) திருவெம்பாவை (1) திருவெற்றியூர் (1) திருவொற்றியூர் (1) திருவோண நட்சத்திரம் (1) திரெளபதி அம்மன் கோயில் (1) துர்முகி வருடம் (1) துளசி (1) தூக்கணாம்பாக்கம் (1) தென்திருப்பேரை (1) தென்னல் (1) தேவராசு சித்தர் (1) தேவாரம் பாடல் பெற்ற தலங்கள் (1) தோன்றிய காரணம் (1) நட்சத்திரங்களில் தோன்றியவர்கள் (1) நட்சத்திரம் குணநலன்கள் (1) நத்தம் (1) நவ கன்னிகைகள் தீர்த்தங்கள் (1) நவ கைலாய தலங்கள் (1) நாகமுத்து மாரியம்மன் கோயில் (1) நாத்திகர்கள் (1) நைனார்மண்டபம் (1) பச்சைவாழியம்மன் (1) பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் (1) படங்கள் (1) படிப்பு மந்தமா (1) பட்டினத்தார் (1) பனையபுரம் (1) பன்னிரு திருமுறைகள் (1) பரிகாரத்தலம் (1) பழம்புற்றுநாதர் (1) பாகம்பிரியாள் (1) பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிரம்படி பட்ட நிகழ்வு (1) பிரத்யங்கிராதேவி (1) பிள்ளையார்பட்டி (1) புதன் (1) புதுச்சேரி (1) புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் (1) புற்றுநோய் (1) பெ. செல்வகணபதி (1) பௌர்னமி பூஜை (1) மகா கும்பாபிஷேகம் (1) மகா சிவராத்திரி (1) மகாமகம் 2016 (1) மகாலக்ஷ்மி (1) மயானக் கொள்ளை (1) மஹோற்சவம் (1) முதன்மை நாட்கள் (1) முத்தியால்பேட்டை (1) முருக பெருமான் (1) மேல்மலையனூர் (1) ராசி பலன்கள் (1) ருத்ராட்சை (1) லட்சுமண சுவாமி சித்தர் (1) லிங்கோத்பவர் (1) வடிவுடையம்மன் கோயில் (1) வழிபாடு (1) வாசு தீரவே காசு நல்குவீர் (1) வாரம் ஒரு பாடல் (1) விதிமுறைகள் (1) வித்யாதரன் (1) விநாயகனே.... விணை தீர்ப்பவனே (1) விநாயகர் ஜாதகம் மகிமை (1) விளகேற்றுதல் (1) வீராம்பட்டினம் (1) வீராம்பட்டினம் தல வரலாறு (1) வேலனுக்கு மூத்தவனே (1) ஸ்தபதி (1) ஸ்ரீ நிதீஸ்வரர் (1) ஸ்ரீமுஷ்ணம் (1)

அருள்மிகு சிதம்பரம் தில்லை நடராஜர் திருக்கோயில்

அருள்மிகு சட்டைநாதர் திருக்கோயில், சீர்காழி

அருள்மிகு காலசம்ஹாரமூர்த்தி அமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருக்கடையூர்

தினமலர் கோயில்கள்

முருகன் புகழ் பாட வாருங்கள்......இங்கே சென்று பார்வையிடு.....Popular Posts

அழுக்கு: கந்தையிலே Vs. சிந்தையிலே.....

கந்தையிலே அழுக்கிருந்தால் கசக்கி எடுத்து விடு வெள்ளையப்பா
உன் சிந்தையிலே அழுக்கிருந்தால் சிவனடியை நாடிவிடு வெள்ளையப்பா

உயிரே அழுக்கு துணி உவர் மன்னே நம் பிறப்பு
பூவுலக வாழ்க்கை என்னும் பொல்லாத கல்லினிலே
மோதி அடிக்கையிலே முற்றும் கசக்கையிலே
ஆதி சிவன் என்னும் ஆற்றில் வரும் வெள்ளத்திலே
அழுக்கெல்லாம் வெளுக்குதடா வெள்ளையப்பா
அவன் அருள் என்னும் நிழல்தனிலே வெள்ளையப்பா
இந்த உயிரெல்லம் வாழுதடா வெள்ளையப்பா